XE TẢI CHIẾN THẮNG 4,95 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 3 ĐOẠN