đèn báo

Một số nguyên nhân hiện đèn báo lỗi động cơ

Đèn báo lỗi động cơ (Check engine) là đèn báo lỗi tổng quát nhất trong các loại đèn báo lỗi ô tô. Dưới đây là một vài nguyên nhân chủ yếu nhất và cách xử lý Hư hỏng bugi làm đèn báo lỗi động cơ sáng. Bugi phải làm việc liên tục trong thời gian … Xem thêm